Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na dzieło artystyczne
Nauka inspiracją sztuki - od mikroświata do Wszechświata

 1. Organizatorem Konkursu na dzieło artystyczne Nauka inspiracją sztuki od mikroświata do Wszechświata w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej – zwanego dalej Konkursem – jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział FAIS).
 2. Celem Konkursu jest uświetnienie otwarcia nowej siedziby Wydziału FAIS na III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Patronem honorowym Konkursu są Profesor Stanisław Tabisz Rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Profesor Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Powołane przez Wydział FAIS Biuro Konkursu przejmie wszystkie działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem, koordynacją i promocją Konkursu.
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi Konkursu, a wypełnienie i dostarczenie Karty Zgłoszeniowej wraz
  z podpisanym Oświadczeniem (załącznik. 1) będzie traktowane jako akceptacja wszystkich warunków Konkursu.
 6. Każde dzieło artystyczne zgłoszone do Konkursu powinno być inspirowane konkretnym zjawiskiem, teorią lub prawem fizycznym bądź astronomicznym.
 7. W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych do 30 roku życia (w dniu ogłoszenia Konkursu, tj. 9.06.2014 r., nie ukończyli 30 roku życia), którzy do dnia 19.09.2014 r. dostarczą do Biura Konkursu wypełnioną Kartę Uczestnika dostępną na stronie internetowej Konkursu, oraz opatrzoną godłem reprodukcję pracy w formie elektronicznej (na płycie CD) w standardowym formacie (JPG, PDF) oraz w rozdzielczości umożliwiającej druk wraz z opisem: techniki, wymiarów (ewentualnie materiału w przypadku pracy nietypowej) i w razie potrzeby – warunków ekspozycji. Godło jest kodem, zdefiniowanym przez uczestnika; musi się składać z pięciu znaków: liter i liczb. Karta Uczestnika oraz Oświadczenie (załącznik. 2) powinny być dostarczone w zaklejonej i opisanej, takim samym jak płyta CD godłem, kopercie (zgłoszone takie same godła przez różnych uczestników zostaną przez organizatorów opatrzone dodatkowym numerem porządkowym). Jury nie będzie miało wglądu w informacje o autorach. Personalia uczestników zostaną ujawnione przez Biuro Konkursu dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu.
 8. Do Konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w zespołach.
 9. Każdej pracy nadesłanej przez uczestnika, musi odpowiadać odrębne godło, karta uczestnika, oświadczenie i nośnik elektroniczny. Niekompletne zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
 10. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  1. Etap I – przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeniowych, oświadczeń oraz prac w formie elektronicznej. Jury na podstawie udostępnionych przez Biuro Konkursu reprodukcji dokona selekcji prac. Żeby zachować anonimowość uczestników, Biuro Konkursu, o dopuszczeniu do etapu II, poinformuje uczestników na stronie internetowej Konkursu, publikując odpowiednią listę godeł w dniu 30.09.2014 r. o godzinie 12:00.
  2. Etap II – przesłanie prac przez finalistów. Jury dokona ich oceny i przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Wydziału FAIS.
 11. Dzieła zakwalifikowane do etapu finałowego będą wystawione w budynku Wydziału FAIS przez okres czterech miesięcy. O ilości dopuszczonych prac decyduje Jury Konkursu.
 12. Lista finalistów i wyniki II etapu Konkursu, po rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach.
 13. Praca zgłoszona do Konkursu musi być wykonana w trwałej technice umożliwiającej ekspozycję na wystawie i winna spełniać następujące warunki: w przypadku prac dwuwymiarowych – dłuższy bok nie może przekraczać 200 cm. W przypadku dzieł nietypowych – materiał, ciężar, nietypowe warunki ekspozycji – o dopuszczeniu
   do Konkursu decyduje Jury Konkursu.
 14. Prace dopuszczone do wystawy muszą być opisane godłem (tożsamym z użytym w karcie zgłoszeniowej) i przygotowane do ekspozycji. Terminowe dostarczenie odpowiednio zabezpieczonych prac na adres: ul. Stanisława Łojasiewicza 11/A007, 30-348 Kraków, jest obowiązkiem finalistów. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu.
 15. Wystawa odbędzie się w nowej siedzibie Wydziału FAIS. Zdjęcia wnętrza, w jakim wystawione zostaną dzieła będą udostępnione na stronie internetowej Konkursu.
 16. Nagrody i wyróżnienia przyzna Jury, nad którego organizacją i prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwał sekretarz Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół (obowiązek sekretarza Konkursu), który po rozstrzygnięciu Konkursu, będzie mógł być udostępniony uczestnikom na życzenie.
 17. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
  1. Nagrodę główną w wysokości 8 000 zł (ośmiu tysięcy złotych) ufundowaną przez Wydział FAIS.
  2. Trzy nagrody po 4 000 zł (cztery tysiące złotych) ufundowane przez Wydział FAIS.
  3. Trzy wyróżnienia honorowe – wyłonione poprzez głosowanie pracowników, doktorantów i studentów Wydziału FAIS.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora Konkursu.

 1. Wyłonienie laureatów następuje w głosowaniu. Zwycięzca wyłaniany jest bezwzględną liczbą głosów. W razie niemożności wskazania laureata w trybie głosowania wg wyżej podanej zasady (po dwukrotnym głosowaniu) decyduje głos przewodniczącego Jury.
 2. W ocenie prac, Jury będzie brać pod uwagę ich wartość artystyczną oraz kreatywne i czytelne odniesienie się do tematu Konkursu.
 3. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród nastąpi w dniu 27 października 2014 roku o godzinie 12.00 (nieodebrane nagrody po upływie 5 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej przechodzą na rzecz Wydziału FAIS).
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno – wydawniczych.
 5. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są członkowie Jury i ich rodziny.
 6. Regulamin Konkursu zostanie upubliczniony na stronie internetowej Konkursu.
 7. Wystawie będzie towarzyszyć katalog zawierający prace finalistów.